Nacházíte se zde: Úvod > Zahraniční vztahy > Informace pro zaměstnance fakulty > Zahraniční cesty > Krok za krokem Erasmus+ 2020/2022

Krok za krokem Erasmus+ 2020/2022

Výběrové řízení

Všichni zaměstnanci fakulty (akademičtí i neakademičtí pracovníci) mají možnost podat si žádost o Erasmus+ mobilitu s tím, že neakademičtí pracovníci mohou využít pouze možnost školení. Během zaměstnanci fakulty obdrží informaci o výběrovém řízení a o možnosti podání žádosti o mobilitu Erasmus+.

Na základě všech podaných žádostí je podán požadavek konkrétního počtu zaměstnaneckých mobilit za ZSF JU na Útvar zahraničních vztahů rektorátu, který takto zpracuje požadavky všech součástí JU a podá obvykle v průběhu měsíce února požadavek za celou JU Domu Zahraniční Spolupráce, který mimo jiné koordinuje i celorepublikovou agendu programu Erasmus+.

Samotné výběrové řízení na ZSF JU probíhá poté, co obdržíme z ÚZV JU konkrétní počty přidělených mobilit, což je obvykle na konci měsíce května. V případě že požadavek ZSF JU nebyl nijak krácen, proběhne tzv. dodatečné výběrové řízení, abychom vytvořili soubor náhradníků, kteří mohou vyjet na Erasmus+ mobilitu v případě, že některá z plánovaných mobilit neproběhne.

Před výjezdem

V dostatečném předstihu (doporučujeme měsíc před odjezdem) je nutné s partnerskou institucí domluvit přesný termín pobytu a harmonogram přednášek a současně s tím vykorespondovat potvrzení formuláře Mobility agreement - teaching nebo Mobility agreement-training. České verze těchto dvou dokumentů Smlouva o školení a Smlouva o výukovém pobytu je možné použít v případě výjezdu na Slovensko.

 Dále je potřeba vyplnit Cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestu - školení nebo Cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestu - výukový pobyt a spolu s vyplněnou Účastnickou smlouvou pro mobilitu zaměstnanců zaslat na zahr@zsf.jcu.cz.

Výplata cestovních náhrad se řídí Metodikou k poskytování cestovních náhrad u zahraničních mobilit zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ (2014-2020).

Po podpisu smlouvy si vyřizujete případnou zálohu na Ekonomickém oddělení rektorátu.

Vyšší moc

Na základě zkušeností z případů s uplatňováním vyšší moci, které se objevily v důsledku pandemie COVID-19 v roce 2020, byla Domem zahraniční spolupráce (DZS) vypracována podrobná metodika vztahující se k této problematice. Útvar pro zahraniční vztahy JU, zpracoval stručný výtah z této metodiky pro všechny vyjíždějící studenty i zaměstnance. Doporučujeme podrobné prostudování, před zajišťováním výjezdu, tak aby jste, v případě uplatnění vyšší moci, měli k dispozici relevantní dokumenty.

  •  Délka pobytu v zahraničí

Finanční podpora se poskytuje na oprávněné aktivity, které se uskuteční mezi 1. 7. 2019 a 31. 5. 2022 (z důvodu COVID-19 bylo období realizace prodlouženo až do konce května 2022).

Doba trvání výuky nebo školení odpovídá minimálně 2 dnům maximálně 2 měsícům bez doby cestování. Výuka však musí trvat minimálně 8 hodin za týden nebo kratší dobu. (tzn. minimálně 2 dny a 8 hodin výuky)

Upozorňujeme na nutnost dodržování termínů a způsobu dopravy určeného zaměstnavatelem, které jsou uvedeny v žádosti o povolení pracovní cesty. Pracovní cestu nelze zahájit v pátek, v sobotu lze pouze v případě, že se jedná o vzdálené místo pobytu a část neděle bude využita na odpočinek po cestě. V tomto případě je nutné podat písemně vysvětlení. Stejně tak by poslední den pobytu měla být nejpozději sobota. Toto je nutné zohlednit již při vyplňování všech dokumentů !

  •  Vyplacení zálohy

Jakmile obdržíme všechny dokumenty řádně vyplněné a podepsané, automaticky předáváme „Žádost o povolení cesty do zahraniční a vyplacení zálohy a cestu“ a „Cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestu“ na ekonomické oddělení. Současně Vás o předání dokumentů pedagoga informujeme. Záloha na cestu Vám může být vyplacena nejdříve 14 dní před odjezdem. Zároveň si také domluví způsob převzetí peněz (šek, převod na účet) a v případě šeku také měnu, ve které bude chtít peníze vyplatit. Výše denních sazeb Erasmus+ naleznete zde.

Po návratu

Po návratu z cesty ze zahraničí je nutné:

  • do 10 dnů odevzdat na ekonomické oddělení rektorátu JU - spolu s podepsaným cestovním příkazem i originál doklady o zaplacení související s pobytem zahraničí, na základě kterých bude cestovní příkaz vyúčtován. Zároveň je nutné k dokladům přiložit i ORIGINÁL  Confirmation of teaching/training a kopii zaslat mailem na zahr@zsf.jcu.cz. Českou verzi Potvrzení o délce pobytu je možné použít v případě výjezdu na Slovensko.
  • vyplnit on-line závěrečnou zprávu - výzva přijde do mailu (dokud nebude tento dotazník vyplněn, nemůže být mobilita uzavřena!)
  • zaslat vyplněnou Závěrečnou zprávu ze zahraniční cesty na zahr@zsf.jcu.cz (sken s podpisem).