Nacházíte se zde: Úvod > ZSF JU měla úspěšné zastoupení na Studentské vědecké konferenci, kterou online pořádala Fakulta zdravotních věd při Univerzitě Pécs v Maďarsku

ZSF JU měla úspěšné zastoupení na Studentské vědecké konferenci, kterou online pořádala Fakulta zdravotních věd při Univerzitě Pécs v Maďarsku

Novinka (13.5.2021)

ZSF JU měla úspěšné zastoupení na Studentské vědecké konferenci, kterou online pořádala Fakulta zdravotních věd při Univerzitě Pécs v Maďarsku

PhDr. Martin Červený, doktorand Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU, nedávno úspěšně prezentoval naši fakultu při Studentské vědecké konferenci v Maďarsku. Své dojmy shrnuje v rozhovoru níže. Průběh konference během celého dne sledovala proděkanka pro vědu a výzkum a ředitelka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. "Jsem velice ráda, že náš doktorand PhDr. Martin Červený naši fakultu na konferenci výborně prezentoval. Jako školitelka mohu být spokojena – jeho přednáška účastníky velmi zaujala, o čemž svědčí i bohatá diskuse k přednesenému tématu," konstatovala.

Rozhovor s PhDr. Martinem Červeným

Můžete tuto akci stručně přiblížit?

Studentská vědecká konference na Fakultě zdravotních věd při Univerzitě Pécs, která se konala v pátek 7. května po celý den online, nebyla pro mě neznámou. V Maďarsku jsou studentské konference velmi propagované a jsou velmi prestižní jak pro účastníky (prezentující studenty), tak i pro školitele. Do online konference bylo celkem přihlášeno 178 studentů. Je to obrovské číslo. Účastníci byli rozděleni do 16 sekcí. Zajímavostí bylo, že v tomto roce již byly dvě anglické sekce, zatímco loni pouze jedna. Já sem ale využil jsem mé znalosti maďarského jazyka a přednášel jsem v maďarštině. Partnerská univerzita byla z naší účasti nadšená, jejich srdečné přivítání na konferenci nás velmi potěšilo.

S jakým příspěvkem jste na konferenci vystoupil?

Na konferenci jsem prezentoval výsledky našeho literárního přehledu o kulturních výzvách, které se vyskytují v ošetřovatelské péči u pacientů z odlišné kultury. Za naši prezentaci jsme dostali zvláštní ocenění od Univerzity Pécs.

Prosím, představte prezentovaný projekt, na jehož řešení se podílíte spolu s dalšími kolegy ze ZSF JU.

Cílem projektu je zjistit úroveň kulturních kompetencí sester v primární, sekundární a terciální a paliativní péči v ČR a ve vybraných zemích a EU a identifikovat a hodnotit kulturní determinanty pro výživu nedonošených dětí. Hlavní řešitelkou projektu je proděkanka pro vědu a výzkum a ředitelka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Touto cestou bych chtěl zároveň poděkovat Grantové agentuře Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (projekt je registrován jako GAJU 046/2021/S), která podpořila naše výzkumné aktivity, jež souvisí s tématem mé disertační práce.

Jaký jste měl z celé akce dojem? Přinesla Vám nové podněty?

Z pohledu vědeckosti jsem byl velmi překvapen, jak při konferenci dokázali studenti z bakalářských programů (z ošetřovatelství, porodní asistence, záchranářství, dietetiky a jiných nelékařských oborů) vysoce implementovat principy vědeckosti do práce. Empirické aktivity studentů z bakalářských programů převyšovaly požadovanou úroveň vědecké práce. Určitě to bylo inspirací i pro mě, abych zvýšil své nároky na studenty při psaní bakalářských prací. Musíme podporovat a motivovat naše studenty, aby se věnovali vědeckovýzkumným činnostem, protože na základě výsledků výzkumů můžeme posunout dále naše disciplíny a zkvalitnit poskytovanou péči pro pacienty. Právě studentské vědecké konference vytvářejí podpůrný prostor pro odborné diskuse, k usměrnění studentů, získání nových nápadů nebo k vyzkoušení sebe samého.

Můžete na závěr stručně představit své působení na naší fakultě?

Od září jsem doktorandem v ošetřovatelství na UOP. Mé hlavní výzkumné aktivity jsou zaměřeny na interakční a determinace vztahy mezi kulturou, zdravím a prostředím v kontextu zdravotní péče. Od roku 2018 aktivně spolupracuji a stal jsem se reprezentantem Slovenské republiky v European Transcultural Nursing Association.

Přiložené obrázky